LOGO ADAVIAC

FAQ'S

ADAVIAC Asociacion de Victimas de Accidentes de Catalunya (11)

LESIONS

En cas d’haver patit qualsevol lesió, cal acudir a un centre mèdic, tan aviat com sigui possible.

En cas de lesions relacionades amb la columna vertebral (cervical, dorsal, lumbar, etc.), és especialment important acudir al centre mèdic dins les 72h següents a l’accident, si bé, sempre que hi hagi una explicació mèdica que justifiqui la tardança en la intervenció mèdica es podrà acreditar la relació de causalitat amb l’accident. Les companyies asseguradores posaran impediments tant per a fer el tractament com per a la indemnització de la lesió si es sobrepassa aquest límit temporal.

El termini màxim per presentar la reclamació de la indemnització és d’1 any, a comptar de la data en què s’ha produït l’accident o des de l’estabilització o la curació de les lesions.

Això significa que, en cas que l’accident hagi provocat la mort de la víctima, els familiars disposen d’un any des d’aquell mateix dia per a reclamar, mentre que si s’han produït lesions, aquest termini comença a comptar des del moment que es prescriu l’alta mèdica amb seqüeles o sense.

Dependrà de diversos factors, però és evident que fins que no s’hagi acabat el procés de curació no es pot quantificar la indemnització. Tanmateix, les asseguradores tenen un termini de 3 mesos, establert legalment, per a efectuar una Oferta o Resposta Motivada a comptar des del moment en què es faci la reclamació. Hem de tenir en compte que moltes vegades aquest termini és incomplert de manera reiterada. Tens dret a posar una queixa a la Direcció General d’Assegurances en els casos d’incompliment dels terminis per a pagar part de les assegurances responsables del sinistre.

Pots triar en qualsevol moment l’advocat que vulguis, sense quedar obligat a allò que et posa la companyia asseguradora. A més, revisant la cobertura de defensa jurídica de la teva pòlissa, pots recuperar part dels honoraris de l’advocat particular a càrrec de l’asseguradora.

Qui ha patit un accident, sense tenir-ne la culpa exclusiva, té dret a reclamar una indemnització per danys personals (mort, lesions i seqüeles). A banda dels danys morals inherents a aquests danys personals, també es poden reclamar els guanys (ingressos nets laborals) deixats d’obtenir com a conseqüència de l’accident, i les despeses mèdiques, de desplaçament a tractaments o de la persona que s’hagi hagut de contractar per tenir cura de la víctima durant el període de curació, entre altres conceptes.

En el cas de lesions greus, el que és recomanable es comptar amb l’ajuda d’un equip de professionals especialitzats en la matèria. A ADAVIAC els trobaràs.

TRÀMITS AMB LA COMPANYIA

No és necessari conformar-se amb el que digui la companyia. Pots anar al centre que prefereixis, sigui per recomanació o confiança, si bé en determinats casos pot ser necessari avançar els costos que es derivin per a reclamar-los posteriorment.

Els advocats d’ADAVIAC t’aconseguirem el centre mèdic i de rehabilitació que més s’adapti a la teva situació, sense haver d’avançar el seu cost (a la majoria de supòsits, i tenint en compte la diversitat de situacions).

Actualment la llei estableix l’obligació de la víctima de deixar-se visitar pels serveis pericials de l’asseguradora. La negativa a sotmetre’s pot comportar perjudicis innecessaris. Consulta amb el teu advocat especialitzat en quins casos excepcionals és recomanable aquesta opció.

En aquests casos sempre haurà de contractar un advocat particular que haurà de fer una valoració de les possibilitats de defensa i tramitar aquesta reclamació. Caldrà tenir en compte que realment sigui possible aconseguir una indemnització, valorant la viabilitat del cas i els riscos, doncs en cas de judicialitzar-se el cas i perdre’l, es podrien imposar les costes del procés (despeses d’advocat, procurador i pèrits de la part contrària) i la teva companyia no es voldrà fer càrrec de res si considerava que la reclamació era inviable. Els advocats d’ADAVIAC són especialistes, estudiaran el teu cas sense compromís.

De fet al donar-se un clar conflicte de interessos, la teva pròpia companyia té l’obligació d’informar-te que tens dret a designar una advocat de la teva confiança.

És evident la incompatibilitat de la teva companyia per defensar els teus interessos en ser qui haurà de pagar la indemnització, ja que també es la companyia del contrari, i està més indicat que mai contractar un advocat extern. A ADAVIAC trobaràs el teu especialista.

I SI EL CONDUCTOR DEL VEHICLE RESPONSABLE DE L’ACCIDENT...

En aquests casos, depenent de la taxa hi haurà un procés penal per un delicte contra la seguretat del trànsit, però la tramitació de la teva indemnització ha de seguir el mateix curs que qualsevol altre accident, i la companyia contrària haurà de pagar-te igualment, sense perjudici de la possibilitat de poder repetir el que hagi pagat al seu propi assegurat.

En aquest cas tampoc has de preocupar-te doncs la indemnització et serà satisfeta per part del Consorci de Compensació d’Assegurances.

També en aquest cas la indemnització de lesions seria abonada pel Consorci de Compensació d’Assegurances.

Sí, sempre. L’assegurança obligatòria del vehicle en el qual viatjaves es farà càrrec de les respectives indemnitzacions dels ocupants del vehicle propi com dels passatgers de l’altre vehicle implicat. Únicament quedarà sense cobertura la indemnització del conductor responsable de l’accident, sempre i quan se’n declari la seva única i exclusiva responsabilitat.

En aquells casos en els que el cost de la reparació del nostre vehicle és superior al seu valor venal (valoració per matrícula) o al seu valor de mercat (el que ens costaria trobar un vehicle de similars característiques i antiguitat), la companyia vol pagar el valor inferior i en considerar que la reparació no està justificada i resulta antieconòmica, declara que el vehicle és sinistre total.

Si la diferència entre aquest valor i el cost de la reparació no és molt important, en determinats casos es podrà reclamar el valor de reparació si s’ha efectuat i disposem de la factura.

 

Val a dir que, pel perjudicat, és més adequada la valoració a valor de mercat, per tant les companyies asseguradores, sempre intenten indemnitzar conforme al valor venal del vehicle, indemnitzant amb imports inferiors al de mercat i de reparació.

L’atestat és el document que elaboren els agents de policia només en els casos que s’han produït lesions o que considera que algun dels implicats en l’accident pot ser autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit.

Aquest document que recull les dades i circumstàncies del sinistre, conté la declaració dels implicats, dels testimonis, el croquis del lloc de l’accident, la situació dels vehicles i elements implicats, i tots aquells indicis i vestigis observats com elements per determinar la causa i el responsable, fent constar la opinió tècnica del cos policial.

El resultat és un document elaborat amb posterioritat a l’accident, ja que els agents no l’han presenciat, que conté una probable evolució, una possible causa de l’accident i un possible responsable.

En cas de discrepància amb aquestes conclusions, cal buscar altres mitjans de prova per a la reconstrucció de la realitat del que va passar, com les pericials d’enginyers reconstructors d’accidents que ADAVIAC et pot proporcionar.

Tant la Llei de Contracte d’assegurança com en la gran majoria de condicionats de pòlisses, estableix un termini màxim de 7 dies per la comunicació de sinistre facilitant a la companyia asseguradora totes les dades que disposem.

En alguns casos, es fa més tard, però és recomanable, complir aquest termini per evitar problemes de cobertura.

És prudent i molt recomanable no apurar el termini i esperar al final, cal fer una reclamació inicial quan abans millor que, servirà per interrompre terminis de prescripció així com una reclamació prèvia extrajudicial obligatòria del perjudicat abans d’acudir a la via judicial.