LOGO ADAVIAC

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ADAVIAC

Associació de Víctimes d'Accidents de Catalunya

Som l’Associació d’Advocats de Víctimes de Catalunya (d’ara endavant, ADAVIAC) titular del website https://www.adaviac.cat (d’ara endavant, “website”) i responsable del tractament que garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que li proporcioni l’usuari. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el que disposa i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell. D’acord amb el que estableix el paràgraf anterior, se us informa que:

a) En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre us informem que mitjançant l’emplenament d’aquest formulari esteu donant el consentiment exprés, així com de totes les dades de caràcter personal que proporcioneu l’usuari al website, a que aquests quedin incorporats i siguin tractats en un registre d’activitats de tractament de dades personals a aquest efecte i mantingut sota la responsabilitat d’ADAVIAC, amb Cif. número G67379834.

b) Qui és el responsable de tractament de les vostres dades?

• Identitat: ADAVIAC

• Adreça postal: Gran Vía Carlos III 59, 1º 3ª, 08028 Barcelona, (Espanya)

• Dades fiscals: G67379834

• Correu electrònic: adaviac@adaviac.cat

c) Amb quins fins són recollides les dades? Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Atendre, gestionar i resoldre les consultes, preguntes, propostes, petició de pressupostos i qualsevol altra informació requerida per l’interessat (formulari de contacte). El temps de conservació serà mentre duri el tractament per a la gestió de les consultes.
Relació comercial amb el client. El temps de conservació serà el necessari per al tractament. Contractes i factures cinc i deu anys, respectivament.
Subscripció a la pàgina per rebre les noves entrades al bloc. La subscripció es fa mitjançant l’emplenament del formulari de newsletter. El temps de conservació serà mentre duri el tractament, tret que l’usuari exerceixi els seus drets de cancel·lació abans.
Mitjançant el formulari de contacte es procedeix a la recollida i tractament automatitzat de les dades personals com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei/s dels oferts pel propietari del website. El temps de conservació serà mentre duri el tractament, tret que l’usuari exerceixi els seus drets de cancel·lació abans.
Enviament per mitjans electrònics d’informació de publicitat, notícies i novetats relacionades amb els productes i serveis del website (formulari de subscripció a newsletter). El temps de conservació és mentre duri el tractament, tret que l’usuari exerceixi els seus drets de cancel·lació abans.
Recollida i tractament automatitzat de les dades personals, com a conseqüència de la navegació per les pàgines del website (pot veure més avall la política de cookies).

e) A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

ADAVIAC es compromet que aquestes dades personals no seran compartides o cedides a tercers sense el consentiment exprés dels usuaris.
Tot i això, la prestació de certs serveis pot requerir transferències de dades a tercers països o entitats per a la gestió d’infraestructures o la provisió de serveis, com, per exemple, la gestió dels butlletins electrònics. En aquests casos, es garanteix el seu allotjament a països de la Unió Europea (i per tant el compliment del Reglament General de Protecció de Dades europeu) o que estiguin acollits a l’acord EU-US Privacy Shield, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades (consulteu la informació aquí: https://www.privacyshield.gov/list). Aquest és el cas de Active Campaign.

f) En cas de facilitar-nos dades de caràcter personal d’altres persones sense indicar aquest fet a ADAVIAC, ho fa amb el seu consentiment exprés i havent estat informat, amb caràcter previ, dels aspectes continguts en aquesta clàusula. De la mateixa manera, preguem ens comuniqueu qualsevol variació que es pugui donar en les dades facilitades.

ADAVIAC no es fa responsable de la cessió de dades de tercers que no hagin prestat el seu consentiment ni tinguin coneixement dels continguts de la present clàusula, sent responsabilitat de la persona que cedeix aquestes dades al titular del lloc web.

g) En cas de no facilitar les dades requerides, podria comportar la impossibilitat de realització de la finalitat per a la qual es demanen aquestes dades:

Els serveis del web podrien no estar disponibles íntegrament. El fet de no facilitar el correu electrònic, requisit per a la subscripció a la newsletter, o la seva incorrecta transcripció al formulari, impediria realitzar les comunicacions que constitueixen la seva finalitat (en no poder rebre-les l’usuari). De no facilitar les dades requerides al formulari de contacte (nom, email, assumpte i missatge), no es podrien dur a terme de forma satisfactòria els serveis sol·licitats. La negació d’acceptar la política de galetes podria suposar la pèrdua de funcionalitats de la pàgina web.

h) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment en compte al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb allò establert en aquesta Política de Privadesa.

i) L’Usuari compta, en tot moment, amb la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades personals enviant comunicació adreçada al propietari del website a l’adreça de correu electrònic adaviac @adaviac.cat.

j) L’interessat té dret a rebre les dades personals que li concerneixen, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina i té dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable del tractament sense impediments del responsable del tractament a què hagi facilitat les dades.

k) En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

l) En cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a retirar-lo.

m) Els interessats poden presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent quan no hagin obtingut satisfacció a l’exercici dels seus drets.

n) El consentiment exprés manifestat en emplenar el formulari d’inscripció comprèn també el següent:

L’usuari consent que se cedeixin les dades personals quan així sigui requerit per les autoritats administratives competents o per mandat judicial.
ADAVIAC, es reserva el dret de contractar tercers per al tractament i la gestió de les qüestions d’àmbit legislatiu en general i, quant a protecció de dades en concret. En tots aquests casos, ADAVIAC, obligarà l’empresa contractada i/o professional particular i els encarregats de la gestió del tractament de les dades personals cedides, a signar un document de confidencialitat de dades personals per assegurar la privadesa d’aquesta informació.
De la mateixa manera, es reserva el dret a subcontractar empleats per a la prestació de serveis de diversa índole en el per al convenient desenvolupament i organització de l’activitat del website.

o) L’Usuari autoritza el tractament de les dades personals cedides a ADAVIAC en els termes establerts a aquesta clàusula.